CRP projekt – Čezatlantsko sodelovanje in diaspora kot mehka moč

Vloga in pomen intelektualcev v ZDA in Kanadi.

O PROJEKTU

Razpis: Javni razpis za izbor raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “CRP 2021” v letu 2021.

Projektna številka / koda: 3745

Trajanje projekta: Januar 1, 2021 – April 30, 2021

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

 • ASEF Institut
 • Projektna skupina:

  Vodja raziskovalnega projekta: dr. Marinka Žitnik

  Sodelavci:

  dr. Dejan Valentinčič

  ASEF Institut: Barbara Zagorc

  ASEF Institut: Klemen Mesarec

  Ministrstvo za zunanje zadeve: dr. Gorazd Justinek

  Bibiliografija projekta:

  Projekt v sistemu SICRIS

  Ključne besede

  Država, narod, diaspora, družbeni kapital, kulturni kapital, mehka moč, univerza, mednarodni odnosi, gospodarska diplomacija, znanstvena diplomacija, digitalizacija

  Vsebinski opis projekta

  Namen projekta je raziskati vlogo in pomen slovenske diaspore v ZDA in Kanadi kot vira slovenske mehke moči. Namen raziskave je osvetliti razvoj, obseg in potencial slovenskih intelektualcev, kulturnikov in gospodarstvenikov, ki živijo v Severni Ameriki, predvsem posameznikov, ki so se odselili po letu 1991. Na ta način bo raziskava prispevala k novi perspektivi čezatlantskega sodelovanja. ter analizirati interes, priložnosti in vpliv slovenske diaspore za promocijo Slovenije, zastopanje njenih interesov ter njeno večjo internacionalizacijo in svetovno prepoznavnost. Slovenski primer vsebuje številne posebnosti zaradi različnih razlogov (med njimi je veliko migracijskih režimov), število pa odpira izvirna raziskovalna vprašanja.

  Faze projekta in opis njihove realizacije

  Prva faza raziskave bo potekala od 1. do 4. meseca izvajanja projekta. Iskali, zbirali in primerjali bomo trenutno dostopne statistične podatke Slovenije o slovenskih intelektualcih, kulturnih osebnostih in gospodarstvenikih v ZDA in Kanadi s posebnim poudarkom na sodobnih migrantih (izseljenci po letu 1991). Ta del bo naša osnova za vstop v drugo in tretjo fazo, s katero bomo zapolnili trenutno vrzel v podatkih in vpogledu v trenutno stanje. Inštitut RO ASEF bo prevzel analizo podatkov o intelektualcih in kulturnikih, Univerza RO Nova, Fakulteta za nacionalne in evropske študije pa analizo podatkov o gospodarstvenikih.

  Empirične kvantitativne raziskave bomo izvajali od 5. do 10. meseca; iskanje kontaktov in priprava baze organizacij in institucij, ki bodo anketo delile med posameznike, načrtovanje in izpopolnjevanje ankete, pilotni preizkus ankete, distribucija ankete in pridobivanje odgovorov, izdelava in izpopolnjevanje baze odgovorov iz ankete, analiza in interpretacijo podatkov. Inštitut RO ASEF bo prevzel analizo odgovorov intelektualcev in kulturnikov, Univerza RO Nova, Fakulteta za nacionalne in evropske študije pa analizo odgovorov gospodarstvenikov.

  Kvalitativne raziskave bodo potekale od 11. do 16. meseca; iskanje najprimernejših predstavnikov za sodelovanje v vsaki od treh fokusnih skupin (tj. slovenski intelektualci, poslovneži, kulturniki v ZDA in Kanadi), priprava baze podatkov o najprimernejših kandidatih, načrtovanje ključnih sklopov intervjujev v fokusnih skupinah, izvedba fokusnih skupin intervjuji, prepis intervjujev, analiza in interpretacija pridobljenih odgovorov. Inštitut RO ASEF bo prevzel fokusno skupino intelektualcev in kulturnikov, Univerza RO Nova, Fakulteta za nacionalne in evropske študije pa fokusno skupino gospodarstvenikov.

  Med 5 in 16 meseci bo potekala četrta faza projekta, v kateri bodo analizirani primeri dobrih praks iz drugih držav in jih primerjali s praksami Republike Slovenije. Iskali in nakazovali bodo možnosti za morebitno uvedbo podobnih praks sodelovanja med slovenskimi intelektualci, gospodarstveniki in kulturniki, ki živijo v ZDA ter Kanadi in Republiki Sloveniji. Inštitut RO ASEF bo prevzel analizo primerov dobre prakse drugih držav sodelovanja z intelektualci in kulturniki v tujini, Univerza RO Nova, Fakulteta za državne in evropske študije pa analizo primerov dobrih praks drugih držav. sodelovanja s podjetniki v tujini.

  Od 17. do 20. meseca bo potekal prvi del pete faze, v kateri bomo izvedli sintezo ugotovitev prejšnjih faz in jih strnili v sklepne zaključke. Obe RO bosta pri tem delu aktivno sodelovali s svojimi prispevki na podlagi predhodno pridobljenih.

  Med 21. in 24. mesecem bomo čas posvetili pripravi zbornika, predstavitvi projektnih zaključkov na zaključni konferenci in drugih dogodkih, pripravi in objavljanju znanstvenih člankov in drugih publikacij ter infografik za obveščanje širše javnosti (ki je drugi del peta faza). Obe RO bosta aktivno sodelovali pri tem delu in si delo razdelili med 5 raziskovalcev na ⅕.