CRP projekt – Čezatlantsko sodelovanje in diaspora kot mehka moč

OSNOVNI PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

Šifra: V7-2118

Naslov: Transatlantsko sodelovanje in diaspora kot mehka moč – vloga in pomen izobražencev v Združenih državah Amerike in Kanadi

Vodja:
35422 – dr. Marinka Žitnik

Sodelujoči:
36485 – dr. Dejan Valentinčič (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
54486 – Barbara Zagorc (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
35652 – dr. Gorazd Justinek (Nova Univerza Fakulteta za državne in evropske študije)

Obdobje financiranja: od 1. 10. 2021 do 30. 09. 2023

Nosilna raziskovalna organizacija: 3745 – Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje

Raziskovalne organizacije – soizvajalke: 8554 – Nova Univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

Sofinancerja:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

OPIS IN POTEK RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Vsebinski opis projekta:
Namen projekta je raziskati vlogo in pomen slovenske diaspore v ZDA in Kanadi kot vira slovenske mehke moči. Namen raziskave je osvetliti razvoj, obseg in potencial slovenskih intelektualcev, kulturnikov in gospodarstvenikov, ki živijo v Severni Ameriki, predvsem posameznikov, ki so se odselili po letu 1991. Na ta način bo raziskava prispevala k novi perspektivi čezatlantskega sodelovanja. ter analizirati interes, priložnosti in vpliv slovenske diaspore za promocijo Slovenije, zastopanje njenih interesov ter njeno večjo internacionalizacijo in svetovno prepoznavnost. Slovenski primer vsebuje številne posebnosti zaradi različnih razlogov (med njimi je veliko migracijskih režimov), število pa odpira izvirna raziskovalna vprašanja.

Ključne besede:
Država, narod, diaspora, družbeni kapital, kulturni kapital, mehka moč, univerza, mednarodni odnosi, gospodarska diplomacija, znanstvena diplomacija, digitalizacija

Faze projekta in opis njihove realizacije:
Od 1. do 4. meseca izvajanja projekta bo potekala prva faza raziskave. Iskali, zbirali in primerjali bomo trenutno razpoložljive statistične podatke Slovenije o slovenskih intelektualcih, kulturnikih in gospodarstvenikih v ZDA in Kanadi s posebnim fokusom na novodobne migrante (izseljene po letu 1991). Ta del bo naša podlaga za vstop v drugo in tretjo fazo, s katero bomo zapolnili trenutni manko v podatkih in vpogledu v trenutno stanje. RO Inštitut ASEF bo prevzel analizo podatkov o intelektualcih in kulturnikih, RO Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije pa analizo podatkov o gospodarstvenikih.

Od 5. do 10. meseca bo potekala empirična kvantitativna raziskava, ki spada v sklop druge faze projekta; iskanje kontaktov in priprava baze organizacij in institucij, ki bodo anketo delile med posameznike, načrtovanje in izpopolnjevanje ankete, pilotni preizkus ankete, distribucija ankete in pridobitev odgovorov, ustvarjanje in prečiščevanje baze odgovorov iz ankete, analiza in interpretacija pridobljenih podatkov. RO Inštitut ASEF bo prevzel analizo odgovorov, podanih s strani intelektualcev in kulturnikov, RO Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije pa analizo odgovorov, podanih s strani gospodarstvenikov.

Od 11. do 16. meseca bo potekala kvalitativna raziskava, ki spada v sklop tretje faze projekta; iskanje najustreznejših predstavnikov za sodelovanje v vsaki izmed treh fokusnih skupin (to so slovenski intelektualci, gospodarstveniki, kulturniki v ZDA in Kanadi), priprava baze najustreznejših kandidatov, načrtovanje ključnih sklopov pogovorov v okviru fokusnih skupin, izvedba pogovorov v okviru posameznih fokusnih skupin, transkribiranje pogovorov, analiza in interpretacija pridobljenih odgovorov. RO Inštitut ASEF bo prevzel fokusni skupini intelektualcev in kulturnikov, RO Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije pa fokusno skupino gospodarstvenikov.

Med 5. in 16. mesecem bo potekala četrta faza projekta, v kateri se bo analiziralo primere dobrih praks drugih držav in jih primerjalo s praksami Republike Slovenije. Iskalo in nakazalo se bo možnosti za morebitno vpeljevanje podobnih praks sodelovanja med v ZDA in Kanadi živečimi slovenskimi intelektualci, gospodarstveniki in kulturniki ter Republiko Slovenijo. RO Inštitut ASEF bo prevzel analizo primerov dobrih praks drugih držav sodelovanja z intelektualci in kulturniki v tujini, RO Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije pa analizo primerov dobrih praks drugih držav sodelovanja z gospodarstveniki v tujini.

Od 17. do 20. meseca bo potekal prvi del pete faze, v okviru katerega bomo izvedli sintezo ugotovitev dosedanjih faz in jih strnili v sklepna spoznanja. Pri tem delu bosta aktivno sodelovali obe RO s svojimi doprinosi na podlagi predhodno pridobljenega.

Med 21. in 24. mesecem pa bomo čas posvetili pripravi zbornika, predstavitvam zaključkov projekta na zaključni konferenci in drugih dogodkih, pripravi in objavi znanstvenih člankov ter drugih objav in infografik za obveščanje širše javnosti (kar je drugi del pete faze).

REZULTATI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Bibliografske reference:
Bodo še dodane v nadaljevanju.